Kjøps- og bruksvilkår

Kjøps- og bruksvilkår

Kjøpsvilkår

RusseSwap er til for russen, og ønsker derfor til alle tider å være en best mulig utformet markedsplass for alle russ som både kjøper og selger. Når du kjøper en vare på RusseSwap godtar du samtidig kjøpsvilkårene våre.

Avtaler om kjøp og salg

Avtalen er bindende for begge parter når kjøper har sendt til bestilling til selger. Avtalen er likevel ikke bindende dersom det har skjedd en taste- eller skrivefeil i tilbudet fra selgeren eller i kjøperens bestilling, og den andre part innser eller burde ha innsett at det kunne foreligge en slik feil. Avtalen er heller ikke bindende dersom kjøper mottar en vare som ikke er det den har utgitt seg for å være, f eks ikke er en gyldig billett eller har andre mangler, f eks klær som har skader betydelige for tiltenkt bruk.

Hensikten med RusseSwap og betaling og levering

RusseSwap er en side som skal motvirke mislighold av salgsavtaler mellom russen, og motvirke økende priser på resalg av russeutstyr og billetter til russearrangementer. Selgeren krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt eller nedlastet fra selger til RusseSwap. Betaling mottas av RusseSwap, og kjøper mottar og godkjenner mottak av vare i PayPal, først da kan betaling overføres til selger. Betaling overføres innen tre virkedager etter kjøp er godkjent av kjøper, som er PayPal sin standard. Alle kjøp foregår via PayPal, selger mottar salgsbeløp til PayPal-konto og kan da overføres til konto om det er ønskelig. Levering skjer i henhold til postens gang, som normalt er 1-3 dager over hele landet, eller elektronisk (om billett er elektronisk, varen mottas med det samme). Dersom varen ikke er mottatt innen 10 virkedager skal RusseSwap informeres for å kunne følge opp saken. Kjøper vil få refundert salgssummen for varen, ettersom betaling i dette tilfelle ennå befinner seg i RusseSwaps depositumskonto, lik alle betalinger inntil kjøper mottar og godkjenner mottak av varen. Risiko for varen går over på kjøper når han eller hun, eller hans eller hennes representant, har mottatt varene levert i tråd med salgsannonse.

Unntak fra angrerett ved privatsalg

Salg på siden er unntatt fra angrerett. Alle salg er privatsalg, og RusseSwap selger dermed ingen varer selv ut til sluttkunder. Kjøper du en vare på RusseSwap, kan du ikke angre kjøpet ditt, da RusseSwap ikke har ansvar for varer som selges og ikke har noen lagerbeholdning. RusseSwap er derimot svært behjelpelige ved kjøp som ikke er gått i henhold til avtale, dvs. kjøp der vare er mangelfull eller uekte. All salgskorrespondanse foregår mellom kjøper og selger via nettsiden RusseSwap. RusseSwap trer kun inn i kommunikasjonen mellom selger og kjøper som konfliktløsende mellomledd dersom RusseSwap blir kontaktet i spesifikke enkeltsalgssaker.

Heving av kjøp og refusjon

Kjøper kan heve kjøpet umiddelbart dersom selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi RusseSwap melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Dette må skje før kjøper godtar mottak og godkjenner varen. Da vil RusseSwap ikke godkjenne salget og pengene blir refundert til kjøper. Dersom feil ved varer blir oppdaget etter godkjennelse, f eks at en billett blir erkjent som falsk ved inngang til russetreff, vil RusseSwap etterfølge selger og kreve inn salgssum samt medhørende gebyrer.

Behandling av personopplysinger

RusseSwap er personopplysningsansvarlig. Alle varer på RusseSwap blir sendt først når kjøper har betalt avtalt beløp til RusseSwap. Da vil RusseSwap informere selger om at betaling er mottatt, og at levering nå kan uføres.

RusseSwap lagrer ingen personopplysninger, og har kun oversikt over personopplysninger frem til 10. juni samme år som man som selger eller kjøper har vært aktiv på siden. Den midlertidige lagringen har som eneste hensikt å være en oversikt over transaksjoner, slik at kjøper og selger raskt kan gjenfinnes ved mistanke om falske eller misligholdte enkeltsalg.

De personopplysningerr du gir til oss brukes for at vi skal kunne fullføre våre ærende mot deg og gi deg god service. Vi vil aldri utlevere dine personopplysninger til tredjepart. All håndtering av kundens informasjon skjer kryptert på høyeste sikkerhetsnivå. Ved kundens registrering og bestilling godkjenner kunden at RusseSwap lagrer og bruker kundens informasjon for å fullføre sine engasjement mot kunden. RusseSwap lagrer en viss kommunikasjon som vi har med kunden via telefon eller e-post, for å kunne oppfylle den service som kunden forventer seg. Alle personopplysninger slettes 10. juni hvert år.

Force Majeure

Hendelser som krig, naturkatastrofer, stridigheter i arbeidsmarkedet, streik, myndighetsbeslutninger, fordyrende omstendigheter samt likeverdige hendelser utenfor RusswSwaps kontroll, som ikke har kunnet forutses, skal henføres til Force Majeure. Som Force Majeur regnes eksempelvis brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter. Dette innebærer at RusseSwap befris fra sine forpliktelser til å fullføre inngåtte avtaler.

PRODUKTER TIL SALGS